Regulamin Bitbond

Ogólne warunki użytkowania serwisu

Zapoznałem się z polityką prywatności i zgadzam się na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Bitbond GmbH moich danych osobowych, przeze mnie podanych, w celu organizowania i zarządzania pożyczkami. Zostałem poinformowany, że mogę w każdej chwili anulować tę zgodę bez żadnych wynikających z tego niedogodności i zapewniono mnie, że wszelkie szczegóły dotyczące polityki prywatności są dla mnie dostępne bez ograniczeń, a moje dane zostaną przekazane wyłącznie organom w niej wymienionym bądź jeśli, jako pożyczkobiorca, nie wypełniłem swoich zobowiązań dotyczących spłaty pożyczki bądź też moje dane, jako pożyczkobiorca, zostaną pobrane z moich umów pożyczek i wysyłane do pożyczkodawców instytucjonalnych w celu losowej weryfikacji pożyczkobiorcy.

Korzystanie ze strony internetowej: www.bitbond.com i powiązanych ofert podlega następującym zasadom:

 • I. Przepisy ogólne
 • II. Specjalne warunki dla pożyczkobiorców
 • III. Specjalne warunki dla pożyczkodawców
 • IV. Ramy techniczne
 • V. Ochrona danych, rozwiązywanie umów i obowiązki
 • VI. Inne postanowienia
 • VII. Informacje zgodne z ustawami § 312c BGB w związku z Art. 246 § 1, 2 EGBGB i § 312g BGB prawa niemieckiego.

Wstęp

My, firma Bitbond GmbH, zarejestrowana w rejestrze handlowym sądu okręgowego Charlottenburg pod numerem HRB 146980 B, Lottumstraße 26, 10119 Berlin ('Bitbond'), reprezentowana przez dyrektora zarządzającego Radoslava Albrechta, prowadzi serwis internetowy pod domeną www.bitbond.com w przestrzeni wirtualnej ('rynek wirtualny') mający na celu pośrednictwo w umowach korzystania z cyfrowej waluty Bitcoin ('pożyczki bitcoinowe').

Dostarczamy pożyczki w walucie Bitcoin pomiędzy tymi uczestnikami rynku ('użytkownikami'), którzy korzystają z bitcoinów przez określony czas i wyrażają zgode na uiszczenie opłaty z tym związanej ('pożyczkobiorcy') oraz uczestnikami rynku, którzy chcą pożyczać Bitcoiny innym przez określony czas ('pożyczkodawcy'). Nie reprezentujemy żadnej ze stron w bitcoinowych transakcjach pożyczkowych. Przed umożliwieniem wzięcia pożyczki w Bitcoinach określamy zdolność kredytową pożyczkobiorcy. Pożyczkobiorca ponosi opłatę prowizyjną za ocenę jego zdolności kredytowej, a także opłatę przygotowawczą, w przypadku otrzymania pożyczki.

Mamy trzy cele w łączeniu pożyczkobiorców i pożyczkodawców: chcemy pomóc konsumentom i handlowcom uzyskać dostęp do Bitcoinów jako środka finansowania, chcemy stworzyć okazję do zarabiania na bitcoinach oraz przyczynić się do stabilizacji globalnego systemu finansowego poprzez zróżnicowanie ryzyka niewykonalności zobowiązań i projektowania instrumentów finansowych o dopasowanych do użytkownika terminach płatności.

Pożyczka bitcoinowa to określona ilość Bitcoinów. Pożyczka może być również określona w dolarach amerykańskich (=Exchange Rate Pegged Loan, 'pożyczka ERP'), ale nawet wtedy pożyczkodawca dostarcza pożyczkobiorcy bitcoiny. W zależności od umowy między pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą, spłata przydzielonych bitcoinów i opłata za użytkowanie będą dokonywane jednorazowo wraz z ostatnią ratą pożyczki lub w określonych odstępach czasu. Pożyczkodawca ponosi opłatę prowizyjną za przewalutowanie pożyczki. Pożyczka bitcoinowa (również w przypadku pożyczki ERP) traktowana jest jak pożyczka do zapłaty w rozumieniu ustawy § 607 BGB, tzn. spłata pożyczki i opłata użytkownika są płatne w bitcoinach.

Poniższe warunki odnoszą się do relacji pomiędzy użytkownikiem a firmą Bitbond:

I. Przepisy ogólne

§ 1 Zakres niniejszego regulaminu i zawarcie umowy

 1. Ogólne warunki użytkowania określają stosunek prawny między firmą Bitbond a użytkownikiem. Bitbond świadczy swoje usługi wyłącznie na podstawie niniejszych Warunków użytkowania.
 2. Aktualna wersja „Ogólnych warunków użytkowania' jest opublikowana na stronie www.bitbond.com i może być dostępna i wydrukowana w dowolnym momencie.
 3. Bitbond zastrzega sobie prawo do modyfikowania informacji zawartych w Ogólnych Warunkach użytkowania w dowolnym czasie, jeżeli jest to konieczne przez wzgląd na rozwój techniczny/technologiczny. Główne postanowienia umowy, w szczególności dotyczące należności, które są przedmiotem umowy nie podlegają temu zastrzeżeniu. Bitbond poinformuje użytkownika o zmianach na trzy tygodnie przed ich wejściem w życie za pośrednictwem poczty elektronicznej.Powiadomienie o zmianach zawierać będzie informację wskazującą termin i możliwości składania zażaleń i zastrzeżeń, a także odnośnie znaczenia i konsekwencji wstrzymania się od wniesienia zastrzeżeń do wprowadzonych zmian. Jeżeli użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec wchodzących w życie zmian do Ogólnych warunków użytkowania w ciągu dwóch tygodni w formie pisemnej lub tekstowej, zostaną one uznane za przyjęte. Okres czasu na wnoszenie poprawek i zażaleń liczony jest od następnego dnia po otrzymaniu powiadomienia o zmianie. W przypadku sprzeciwu użytkownika zarówno Bitbond, jak i użytkownik mają prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym; nieprzystanie na zmiany ze strony użytkownika jest tożsame z zakończeniem umowy.
 4. Związanie umową użytkownika i Bitbond, mimo możliwych zmian w ogólnych warunkach umowy, pozostaje bez zmian tak jak i wszelkie wynikające z niej zamówienia, pożyczki, a także możliwość odstąpienia od umów zawartych w bitcoinach, których mediatorem jest Bitbond, pozostają bezzmienne.

§ 2 Rejestracja, konto osobiste

 1. Korzystanie z wirtualnego rynku bitcoinowego jest możliwe tylko po uprzedniej rejestracji. Podczas niej użytkownik jest zobowiązany podać adres e-mail, który stanie się nazwą użytkownika i ustanowić hasło.
 2. Zanim użytkownik będzie mógł zaciągać pożyczki lub ich udzielać na rynku, musi podać następujące informacje:
  • Imię i nazwisko osób fizycznych,
  • płeć osób fizycznych,
  • nazwa firmy lub nazwa i forma prawna podmiotów prawnych i spółek osobowych,
  • hasło wybrane przez użytkownika,,
  • jako pożyczkobiorca - informacje o jego sytuacji finansowej (§ 7).
 3. Po dokonaniu rejestracji, użytkownik składa ofertę na wirtualnym rynku.
 4. Bitbond po zaakceptowaniu oferty dopuszcza użytkownika do obrotu na wirtualnym rynku. Z tym momentem wchodzi w życie umowa zgodna z ogólnymi warunkami użytkowania serwisu.
 5. Podczas rejestracji użytkownik tworzy swój osobisty obszar (konto/profil) na wirtualnym rynku. Poniższa sekcja zawiera istotne dla użytkownika informacje dotyczące korzystania z rynku.
 6. Prawa do niniejszej umowy i konta osobistego nie podlegają możliwości ich przekazywania. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania hasła w tajemnicy i do natychmiastowej jego zmiany jeżeli tylko zaistnieje ryzyko, że dowiedziały się o nim nieuprawnione osoby trzecie. Bitbond nigdy nie będzie wymagał od użytkownika podania swojego hasła drogą mailową lub telefoniczną. W związku z tym, użytkownik nie powinien przekazywać swojego hasła przez telefon lub e-mail, nawet jeśli połączenie lub e-wiadomość sprawiają wrażenie pochodzących z ramienia serwisu Bitbond.
 7. W ramach rejestracji użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia kompletnych i poprawnych informacji wymaganych przez Bitbond. Dane te są przechowywane w osobistym obszarze użytkownika / koncie użytkownika, który jest widoczny tylko dla niego samego.
 8. Użytkownik powinien natychmiast poinformować serwis Bitbond o zmianach w podanych przez niego informacjach. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których dane kontaktowe uległy zmianie oraz w przypadku wniosków złożonych przez pożyczkobiorców (§ 9 pkt.1) i aktywnych pożyczek Bitcoinowych w przypadku zmian w sytuacji finansowej.
Odstąpienie od umowy

Możesz anulować umowę w ciągu 14 dni bez podawania przyczyn na piśmie (na przykład listownie, faksem lub e-mailem). Okres rozpoczyna się z chwilą otrzymania niniejszej instrukcji odstąpienia od umowy w formie pisemnej, jednak nie wcześniej niż przed wejściem umowy w życie oraz spełnieniem zobowiązań wynikających z art 246 § 2 w związku z § 1 pkt 1 i 2 projektu ustawy oraz zgodnie z § 312g ustęp 1 zdanie 1 BGB w związku z art. 246 § 3 EGBGB. W podanym powyżej terminie wystarczy wysłać odwołanie pocztą na adres: Bitbond GmbH, Lottumstraße 26, 10119 Berlin lub e-mailem na [email protected]

Koniec zasad anulowania umowy.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od świadczonej usługi, wszelkie należności i zobowiązania muszą być zwrócone i uregulowane (w tym odsetki). Jeśli użytkownik nie jest w stanie oddać czy uregulować należności w całości lub ich części zobowiązany będzie do zapłaty odszkodowania. Może to oznaczać, że nadal będzie musiał wywiązywać się ze zobowiązań wynikających z umowy za okres do momentu jej anulowania. Obowiązek zwrotu płatności musi zostać spełniony w ciągu 30 dni. Okres rozpoczyna się wraz z wysłaniem odwołania z odstąpieniem od umowy, a dla Bitbond – wraz z jego otrzymaniem. W przypadku odstąpienia od umowy z Bitbond, anulowaniu ulegają automatycznie wszystkie dodatkowe umowy powiązane z daną usługą, świadczone przez osoby trzecie.

§ 3 Funkcjonowanie i korzystanie z rynku

 1. Użytkownik może figurować na rynku jako pożyczkobiorca i / lub jako pożyczkodawca. Jako pożyczkobiorca może używać przedmiotu pożyczki tj. bitcoinów i / lub pożyczać bitcoiny dalej jako pożyczkodawca, wyłącznie do celów pożyczkowych i, tym samym, uzyskiwać dochód z odsetek.
 2. Bitbond działa na wirtualnym rynku w celu ułatwienia realizacji pożyczek Bitcoin jako pośrednik. Pożyczkodawcy mogą również korzystać z AutoInvest, w poszukiwaniu pożyczkobiorców. Bitbond zapewniając pożyczkodawcom pomoc w postaci AutoInvest daje im jednocześnie możliwość korzystania z algorytmu, dzięki któremu, zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi kryteriami, pożyczkobiorcy wyszukiwani są automatycznie. Ponadto Bitbond oferuje użytkownikowi dodatkowe, płatne usługi, które są połączone z platformą. Obejmuje to w szczególności ocenę ratingową pożyczkobiorców (patrz § 7), co jest warunkiem wstępnym do zawarcia pożyczki bitcoinowej. Bitbond działa zatem w czterech różnych obszarach:
  • jako pośrednik w pożyczkach bitcoinowych,
  • jako operator platformy technicznej wirtualnego rynku,
  • jako dostawca usług zarządzania pożyczkami bitcoinowymi,
  • jako dostawca płatnych usług dodatkowych, w szczególności ocenie pożyczkobiorców (rating).

§ 4 Ogólne zasady dotyczące pożyczkobiorców i pożyczkodawców

 1. W celu ochrony prywatności wszystkich użytkowników zarówno pożyczkobiorca, jak i pożyczkodawca pozostają anonimowi.
 2. Użytkownik otrzymuje od Bitbond osobisty numer identyfikacyjny ('user ID'), za pomocą którego można zidentyfikować pożyczkobiorcę i pożyczkodawcę na stronie Bitbond. Bitbond może ujawnić tożsamość danego kontrahenta, jeśli prośba zostanie złożona na piśmie i zostanie uwiarygodnione, że jest to wymagane do egzekwowania prawa i / lub interesów w celu ochrony użytkownika lub osób trzecich.
 3. Użytkownik może pobrać swoje dane ze swojego profilu – konta osobistego, które jest dostępne tylko i wyłącznie dla niego.
 4. W celu ułatwienia ich realizacji wszystkie pożyczki Bitcoin są ustandaryzowane i zawierają co najmniej następujące informacje:
  • Identyfikator użytkownika – USER ID pożyczkobiorcy / pożyczkodawcy,
  • pożyczona ilość bitcoinów (kwota pożyczki),
  • opłata za użytkowanie określona jako tzw. nominalne oprocentowanie zaległej spłaty (płatne w bitcoinach),
  • warunki spłaty pożyczki,
  • terminy rat pożyczki,
  • opis pożyczki.
 5. Bitbond nie oferuje doradztwa prawnego poza zakresem wyjaśnień prawnych dotyczących platformy Bitbond. Oznacza to, że użytkownicy muszą ocenić, na własną odpowiedzialność, czy zawarcie pożyczki bitcoinowej jest dla nich odpowiednim przedsięwzięciem, biorąc pod uwagę ich indywidualną sytuację finansową i osobistą oraz w przypadku podmiotów prawnych i spółek osobowych, ich sytuację gospodarczą

§ 5 Ogólne warunki korzystania z wirtualnego rynku

 1. Witrualny rynek jest miejscem stworzonym przez Bitbond dla osób fizycznych będących pożyczkodawcami i pożyczkobiorcami, a także dla podmiotów prawnych i spółek cywilnych będących pożyczkodawcami. Może być używany tylko przez zarejestrowanych użytkowników z własnymi kontami. Bitcoiny na rynku mogą być wykorzystywane zarówno do celów prywatnych jak i komercyjnych lub do działalności gospodarczej prowadzonej na własny rachunek. Zgodnie z ogólnymi przepisami Bitbond niezależnie decyduje, którzy użytkownicy będą mogli korzystać z wirtualnego rynku i brać udział w transakcjach na nim dokonywanych.
 2. Bitbond zapewnia dostęp do rynku także tylko takim użytkownikom, którzy:
  • przy rejestracji podali wymaganą, minimalną ilość danych osobowych,
  • spełniają pozostałe wymagania określone w niniejszych „Warunkach użytkowania'.Osoby fizyczne muszą mieć również nieograniczoną zdolność do czynności prawnych w celu uzyskania dostępu do wirtualnego rynku.
 3. Bitbond zapewnia anonimowość danych i informacji dotyczących użytkownika dla reszty użytkowników (tj. bez wskazywania tożsamości), jeśli użytkownik chce otrzymać pożyczkę w Bitcoinach. Dane zostaną udostępnione, tylko w momencie gdy podane informacje nie naruszają zasad netykiety (etykiety obowiązującej w sieci), niniejszych warunków użytkowania, zasad moralnych ani obowiązującego prawa.

§ 6 Konto Bitcoin

 1. Bitbond tworzy bitcoinowe konto ('konto Bitcoin') dla użytkownika. Korzystanie z rynku jako pożyczkobiorca wymaga aktywacji konta zgodnie z § 7.
 2. Konto Bitcoin służy do przetwarzania umów pożyczek w bitcoinach i jest warunkiem wstępnym uczestnictwa w wirtualnym rynku. Następujące zasady odnoszą się do konta Bitcoin:
  • a) Zasilenie konta Bitcoinami może odbyć się poprzez transfer elektroniczny / przelew na konto; Użytkownik może znaleźć swój adres bitcoinowy w koncie osobistym w zakładce: 'Fundusze'.
  • b) Gdy tylko użytkownik, jako pożyczkodawca, złoży ofertę pożyczki (§ 9 ust. 1), jego konto Bitcoin zostanie obciążone należnością równą odpowiednej ilości oferowanych bitcoinów ('zarezerwowane bitcoiny'). Jeżeli umowa pożyczki Bitcoin zostanie zawarta w danym okresie aukcyjnym (§ 9 ust. 5), bitcoiny zostaną przelane na konto pożyczkobiorcy. W przypadku, jeżeli umowa pożyczki nie zostanie zrealizowana, zarezerwowane bitcoiny zostaną zwrócone na rachunek pożyczkodawcy.
  • c) Nieużywana lub niezarezerwowana na pożyczki część bitcoinów na koncie, może zostać przeniesiona na inny adres Bitcoin w dowolnym czasie.
  • d) Za prowadzenie konta Bitcoin użytkownik nie ponosi żadnych opłat.
  • e) Bitbond nie uzyskuje prawa własności do bitcoinów zarejestrowanych użytkowników.

II. Specjalne warunki dotyczące pożyczkobiorców

§ 7 Aktywowanie podmiotu jako pożyczkobiorcy po przeprowadzeniu jego oceny zdolności kredytowej w agencjach ratingowych

 1. Zanim użytkownik po raz pierwszy będzie mógł zostać włączony do wirtualnego rynku, jako pożyczkobiorca, Bitbond musi określić jego zdolność kredytową („rating'). Jako pożyczkobiorca jest on zatem zobowiązany do przedłożenia informacji o swojej sytuacji finansowej. Dodatkowo, użytkownik może udostępnić serwisowi Bitbond powiązane informacje, które są przechowywane na innych serwisach internetowych (jak np. eBay), tym samym zwiększając swoją zdolność kredytową jak i wiarygodność dla potencjalnych pożyczkodawców.
 2. Jako część procesu rejestracji, użytkownik upoważnia Bitbond udzielenia informacji na temat dotychczasowej historii płatności oraz informacji kredytowej bazującej na matematyczno-statystycznych metodach wykorzystujących dane adresowe (scoring - do oceny ryzyka kredytowego) pozyskane za pośrednictwem Infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden. W ramach scoringu użytkownik zobowiązany jest także do upoważnienia firmy Bitbond do przeprowadzenia analizy kredytowej w innych agencjach kredytowych pod warunkiem, że w kraju użytkownika doszło do współpracy pomiędzy daną agencją i firmą Bitbond. Bitbond zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych podczas przeprowadzania kontroli kredytowej. Uzyskany w ten sposób wynik wraz z daną ofertą użytkownika zostanie opublikowany na wirtualnym rynku. Dokonanie przez Bitbond takowej oceny zdolności kredytowej wymaga deklaracji zgody od użytkownika w odpowiedniej formie pisemnej (formularz zgody). Pozyskiwaniem i przetwarzaniem tych informacji, wraz z danymi użytkownika, zajmuje się CrediSix. Bez deklaracji zgody na powyższe ustalenia, korzystanie z wirtualnego rynku jako pożyczkobiorca nie będzie możliwe.
 3. Ocena zdolności kredytowej pożyczkobiorcy (rating) oparta jest na informacjach, które Bitbond otrzymał od użytkownika. Bitbond przetwarza te informacje w celu określenia wskaźnika zdolności kredytowej. Wskaźnik ten wyrażany jest konkretnymi literami. Litera 'A' oznacza najwyższy rating kredytowy, a litera 'F' najniższy rating kredytowy. Ocena przeprowadzana jest przez Bitbond na podstawie poniższych informacji:
  • Wynik przekazany przez agencję kredytową
  • Rodzaj zatrudnienia
  • Połączenie konta PayPal
  • eBay Feedback Score - wynik oceny opinii w serwisie
  • Kraj pochodzenia
  • Historia płatności dotyczących pożyczek bitcoinowych (udział płatności zaległych w stosunku do wszystkich dokonanych płatności), jeśli taka historia istnieje.
 4. Ocena ta jest dodatkowo płatną usługą. Aktualny cennik ratingowy znajduje się na stronie www.bitbond.com/pl/rates_and_fees. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i kompletnych danych oraz zapewnienia sobie ubezpieczenia.
 5. Wykluczenie pożyczkobiorcy nastąpi w przypadku, gdy analiza biura informacji kredytowej wskaże co najmniej jeden tak zwany negatywny wskaźnik. Negatywne wskaźniki mogą być wynikiem: postępowania pozasądowego (windykacja), postępowania sądowego i postępowania egzekucyjnego, wpisu do rejestru dłużników lub istniejących danych dotyczących niewypłacalności.
 6. W przypadku wykluczenia danego pożyczkobiorcy wniesiona opłata ratingowa nie podlega zwrotowi.

§ 8 Ilość przewidzianych bitcoinów

Ilość bitcoinów, które użytkownik może przyjąć jako pożyczkobiorca, jest ograniczona – zależy ona od indywidualnej sytuacji finansowej użytkownika. Klasyfikuje się ona pomiędzy ogólnym minimum, a maksimum określonym indywidualnie dla danego użytkownika. Przedmiotem pożyczki mogą być kwoty bitcoinowe całościowe, pełne bądź podzielone na części, do setnych wartości (0,01). Aktualną, określoną ściśle wartość minimalną dla danych walut można znaleźć na stronie www.bitbond.com/pl/rates_and_fees.

§ 9 Wykorzystanie bitcoinów

 1. Użytkownik-pożyczkobiorca może umieścić wniosek o pożyczkę na wirtualnym rynku. Zgłoszenie wniosku stanowi prośbę o rozpoczęcie pośrednictwa przez firmę Bitbond, która to następnie przekazuje pożyczkobiorcy propozycję z określoną stopą procentową zgodną z kryteriami ustalonymi przez Bitbond. Propozycja oparta jest na ocenie zdolności kredytowej. Jeśli użytkownik zgadza się z zawartymi w propozycji ustaleniami, wniosek o pożyczkę zostanie opublikowany na wirtualnym rynku.
 2. Po zakończeniu składania wniosku o pożyczkę na wirtualnym rynku użytkownik jako pożyczkobiorca zgłasza prośbę do innych użytkowników o składanie adekwatnych ofert (invitatio ad offerendum). Dalej zostaną udostępnione użytkownikowi informacje nt. ratingu i zanonimizowanej sytuacji finansowej użytkownika.
 3. Jako pożyczkobiorca użytkownik może dodatkowo zaplanować wykorzystanie pożyczki Bitcoin. Jest on odpowiedzialny za umieszczane przez niego treści i jest zobowiązany do niepublikowania nielegalnych lub niemoralnych treści oraz udostępniania ich osobom trzecim. Dotyczy to wszelkich treści odnoszących się do istniejących ofert, transakcji na serwisie oraz zamieszczania linków do wyżej wspomnianych treści. Naruszenie powyższego przepisu, spowoduje natychmiastowe usunięcie tych treści.
 4. Użytkownik może złożyć swoją ofertę jako pożyczkodawca w określonym przedziale czasu ('okres aukcyjny'). Oferty można składać w odniesieniu do całości lub części kwoty pożyczki. Aktualnie obowiązujący czas trwania aukcji jest dostępny na stronie www.bitbond.com/pl/rates_and_fees.
 5. Umowa pożyczki bitcoinowej między pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą (-cami) wchodzi w życie po zakończonej aukcji na ustalonych w ofercie warunkach - w momencie gdy osiągnięta będzie wystarczającą ilość pożyczkodawców na daną kwotę lub jeżeli suma ofert w terminie zakończenia aukcji osiągnie kwotę minimalną ustaloną przez serwis Bitbond.
 6. Obowiązująca wartość minimalna pożyczki bitcoinowej jest dostępna na stronie www.bitbond.com/pl/rates_and_fees.
 7. W przypadku więcej niż jednego pożyczkodawcy udostępniającego tylko część kwoty całej pożyczki należy uznawać ich za wierzycieli.
 8. Po zawarciu umowy kredytowej Bitbond ma prawo do egzekwowania opłaty aktywacyjnej, która naliczana jest zgodnie z obowiązującymi stawkami. Kwota prowizji znajduję się pod: www.bitbond.com/pl/rates_and_fees.
 9. Aktualny status wniosku o pożyczkę oraz status ukończonych pożyczek bitcoinowych, użytkownik może znaleźć w zakładce 'Pożyczki'.

§ 10 Spłata pożyczki bitcoinowej oraz prawo do rozwiązania umowy

 1. Po otrzymaniu pożyczki bitcoinowej w zakładce 'pożyczki' pojawi się plan jej spłaty oparty na warunkach uzgodnionych między nim, a pożyczkodawcą / -cami. Użytkownik, jako pożyczkobiorca, ma obowiązek upewnić się, że jego konto Bitcoin jest zasilone wystarczającą kwotą w momencie spłaty pożyczki. Bitbond automatycznie pobiera odpowiednią kwotę z salda na koncie użytkownika i przekazuje je pożyczkodawcy (-com). Bitbond zastrzega sobie prawo do ujawnienia pożyczkodawcy tożsamość zalegającego ze spłatą pożyczkobiorcy, jeśli nie może on odzyskać należnej mu, zaległej kwoty.
 2. Jeśli pożyczkobiorca nie jest w stanie spłacić długu lub nie robi tego w wyznaczonych terminach, tym samym zalegając ze spłatą pożyczki, musi on zapłacić odsetki od wartości zaległej kwoty bitcoinowej, w należnym terminie spłaty, w wysokości pięciu punktów procentowych powyżej rocznej stopy bazowej. Pożyczkobiorca ma prawo przedłożyć dowód, że sytuacja ta nie była spowodowana z jego winy, w celu zmniejszenia lub umorzenia kary. Zastrzega się możliwość dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych.
 3. Jeżeli pożyczkobiorcy nie uda się dokonać co najmniej dwóch kolejnych spłat z rzędu ustalonych w planie spłat lub w ogóle nie wywiązuje się z płatności, pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę pożyczki bez ostrzeżenia, powiadamiając o ostatecznym terminie wypowiedzenia. W wyniku wypowiedzenia Bitbond może żądać spłaty całej kwoty pożyczki w trybie natychmiastowym. Stosuje się odpowiednio następujące ustawy: §§ 16, 23 ust. 2 zd. 2, ust. 5 i 6.

§ 11 Wariant - Exchange Rate Pegged Loans (pożyczka ERP)

Pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy mogą również ustalić, że ich pożyczka Bitcoin będzie przewalutowana wg kursu dolara amerykańskiego (Exchange Rate Pegged Loan (pożyczka ERP)). Po zaciągnięciu pożyczki ERP, Bitbond przeliczy kwotę pożyczki na dolary amerykańskie. Harmonogram spłaty pożyczki ustala się na podstawie przeliczonej na dolary kwoty. W przypadającym terminie spłaty pożyczkobiorca zobowiązany jest zapłacić sumę bitcoinów równą kwocie w dolarach amerykańskich obliczonej przez Bitbond wg obowiązującego w dniu przewalutowania kursu.

III. Specjalne warunki dotyczące pożyczkodawców

§ 12 Pożyczanie bitcoinów

 1. Pożyczkodawca oferuje pożyczkobiorcy pożyczkę w walucie bitcoin. Ilość oferowanych bitcoinów musi mieścić się między stawką minimalną (wyświetlaną automatycznie na wirtualnym rynku), a kwotą zgłoszoną przez pożyczkobiorcę. Bitcoiny dostarczone przez pożyczkodawcę muszą być wolne od praw osób trzecich.
 2. Warunkiem ważnej oferty kredytowej Bitcoin jest posiadanie wystarczających funduszy bitcoinowych na koncie użytkownika Bitbond.
 3. Sama propozycja nie jest jeszcze ważną pożyczką bitcoinową. Użytkownik musi złożyć pożyczkobiorcy wiążącą ofertę. Użytkownik - pożyczkodawca jest związany umową zawartą w ofercie w trakcie trwania aukcji (§ 9 pkt 5). Aktualnie obowiązujący czas trwania aukcji jest dostępny na stronie www.bitbond.com/pl/rates_and_fees. Pożyczka bitcoinowa zostaje zawarta wyłącznie w momencie zaakceptowania kwoty o którą wnioskował pożyczkobiorca (§ 9 ust. 5).

§ 13 Realizacja przewalutowania

 1. Bitbond zajmuje się przewalutowaniem pożyczek bitcoinowych, zarządzaniem odsetkami oraz wszelkimi roszczeniami dotyczącymi postępowania odszkodowawczego, w imieniu i za zgodą użytkownika-pożyczkodawcy. Użytkownik może uchylić się od tego upoważnienia gdy ma ku temu mocne podstawy.
 2. Zarządzanie pożyczkami bitcoinowymi odbywać się może wyłącznie poprzez serwis Bitbond. Oznacza to, że użytkownik-pożyczkodawca zobowiązuje się do nie kontaktowania się bezpośrednio z pożyczkobiorcą w celu windykacji lub w celu bezpośredniej spłaty bitcoinów, poza serwisem. Uchylenie od tego zastrzeżenia może być zniesione tylko po przedłożeniu uzasadnienia wskazującego istotną ku temu przyczynę
 3. Spłata pożyczki bitcoinowej dokonywana jest z konta bitcoinowego pożyczkobiorcy na konto bitcoinowe pożyczkodawcy.
 4. W przypadku tylko częściowej spłaty długu, bitcoiny są rozliczane na podstawie następujących kosztów z nim związanych: postępowania prawnego, przeliczeniem kwoty właściwej i opłaty prowizyjnej użytkownika. W przypadku kilku wierzycieli raty pożyczki są rozdzielane wprost proporcjonalnie do kwoty udzielonej pożyczki.

§ 14 Opłata za spłatę pożyczki

Bitbond zastrzega sobie prawo do pobrania określonego procentu od bitcoinów będących przedmiotem planu spłaty, tzw. opłaty za spłaty. Opłata za spłatę jest uwzględniania zawsze gdy ma miejsce przewalutowanie bitcoinów. Rzeczywista wysokość tej opłaty uzależniona jest od okresu spłaty pożyczki. Dalsze informacje dostępne są na stronie: www.bitbond.com/pl/rates_and_fees.

§ 15 Wezwanie do zapłaty i inne działania windykacyjne

 1. Bitbond jest upoważniony do przeprowadzania czynności windykacyjnych w imieniu i za zgodą użytkownika-pożyczkodawcy, w szczególności wezwania do zapłaty należnych zobowiązań zalegających ze spłatą pożyczkobiorców. Związane jest to z określeniem czasu generowania i treści takich przypomnień. Wszelkie odsetki za zwłokę zostaną naliczone jako obciążenie pożyczkobiorcy.
 2. W przypadku spóźnionej spłaty pożyczki Bitbond ma prawo żądać pokrycia kosztów monitowania w wysokości 1,00 EUR za każdy monit przesłany pocztą. Za pierwszy monit opłaty nie pobiera się. Pożyczkobiorca ma prawo przedłożyć dowód, że z powodu opóźnienia w przewalutowaniu nie poniesiono żadnych kosztów związanych z monitowaniem lub są one znacznie niższe niż stawki ryczałtowe. Zastrzega się dalszych roszczeń dotyczących takowych opóźnień.
 3. Jeżeli użytkownik-pożyczkodawca, nie zgłosił sprzeciwu w sprawie administrowania działaniami windykacyjnymi przez Bitbond podając istotny ku temu powód, nie jest on uprawniony do podejmowania własnych środków ściągania należności od pożyczkobiorcy.

§ 16 Prawa uboczne (posiłkowe) i podmiotowe kształtujące, Prawo do wypowiedzenia umowy pożyczki

W imieniu i za zgodą użytkownika-pożyczkodawcy Bitbond może posiłkować się wszelkimi prawami pomocniczymi: ubocznymi i podmiotowymi wynikającymi z umów pożyczkowych Bitcoin, w szczególności prawami do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy. To zastrzeżenie może być uchylone tylko po przedłożeniu uzasadnienia wskazującego istotną ku temu przyczynę. W okresie obowiązującego pełnomocnictwa, użytkownik-pożyczkodawca zobowiązuje się, że sam nie będzie egzekwował wyżej wspomnianych praw.

§ 17 Podwykonawcy

 1. Bitbond zastrzega sobie prawo do outsourcingu poszczególnych zadań objętych niniejszą umową do innego przedsiębiorcy podwykonawcy.
 2. Pełnomocnictwo udzielone jest przez użytkownika-pożyczkodawcę zgodnie z § 13 ust. 1, § 14 i § 15 obejmuje również prawo do subdelegowania podmiotu windykacyjnego lub innego podmiotu do wypełnienia zobowiązań firmy Bitbond zawartych w sekcji III.

§ 18 Pełnomocnictwo do cesji wierzytelności

Jeżeli spłata jednej lub kilku rat pożyczki zalega ponad 90 dni, pożyczkodawca Bitbond wnosi w tym momencie swoje roszczenie o spłatę zadłużenia przeciwko pożyczkobiorcy. Cesja ma na celu wyłącznie uregulowanie należności. W tym celu Bitbond jest uprawniony do zlecenia dochodzenia roszczeniowego agencji windykacyjnej.

§ 19 Zawiadomienie o zaległych należnościach

Jeśli pożyczkobiorca (-cy) nie jest (są) w stanie spłacić pożyczonych bitcoinów w terminie płatności, Bitbond wysyła mu (im) zawiadomienie tekstowe w ciągu trzech dni roboczych od daty płatności. Nie wypełnienie spłaty długu występuje, gdy spłata jednej lub kilku rat pożyczki zalega ponad 90 dni po terminie płatności.

IV. Ramy technicznek

§ 20 Dostępność, przygotowanie

 1. Rynek wirtualny jest dostępny za pośrednictwem kanałów elektronicznych. Korzystanie z wirtualnego rynku zakłada, że użytkownik zawsze ma nich dostęp (tj. komputer, dostęp do Internetu itp.) co umożliwia mu uzyskanie dostępu do wirtualnego rynku. Bitbond zastrzega sobie prawo do ciągłego rozwoju strony pod kątem technicznym.
 2. Bitbond przesyła dane o profilu użytkownika na wirtualnym rynku tylko w formie zaszyfrowanej, ale nie ma wpływu na obrót danych w samym Internecie. Bitbond zabezpiecza swoje systemy przeciwko nieautoryzowanemu dostępowi do przechowywanych danych. Jednak całkowita ochrona przed atakami hakerów nie jest obecnie możliwa.
 3. Bitbond dąży do zapewnienia ciągłego dostępu do wirtualnego rynku zgodnie z tym co jest technicznie i ekonomicznie możliwe. Dostępność rynku wynosi min. 98,5%. W szczególności kwestie związane z utrzymaniem, bezpieczeństwem i przepustowością oraz wszelkie zdarzenia wychodzące poza kontrolę serwisu Bitbond (np. zakłócenia w publicznych sieciach komunikacyjnych, awarie zasilania lub temu podobne) mogą powodować tymczasowe zakłócenia lub zawieszenie naszych usług i dostępności na wirtualnym rynku. Firma Bitbond nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności wynikające z przyczyn od niej niezależnych. Dostęp do wirtualnego rynku zależy również od wyposażenia technicznego użytkownika, a także od szybkości transmisji danych zapewnianej przez dostawcę usług internetowych.
 4. Bitbond świadczy swoje usługi w oparciu o aktualny poziom usług internetowych oraz bazuje na najaktualniejszych wytycznych technicznych, prawnych i handlowych związanych z jego użytkowaniem. Bitbond nie jest zobowiązany do rozszerzenia zakresu usług, nawet jeśli jest to możliwe ze względu na techniczny rozwój usług internetowych.
 5. Bitbond zastrzega sobie prawo do korygowania i zmiany usług oferowanych na wirtualnym rynku.

§ 21 Cena, opłata za użytkowanie

 1. Dostęp do wirtualnego rynku jest bezpłatny.
 2. Użytkownik-pożyczkobiorca przed opublikowaniem wniosku o pożyczkę podlega analizie określającej jego zdolność kredytową. Poniesione koszty związane z analizą zdolności kredytowej zależą od jej wyniku i pokrywane są przez użytkownika. Bieżące ceny za w/w analizę dostępne są na : www.bitbond.com/pl/rates_and_fees.
 3. Użytkownik-pożyczkobiorca zobowiązuje się pokryć prowizję aktywacyjną przed zaakceptowaniem wnioskowanej kwoty pożyczki na swoim koncie bitcoin (opłata jest naliczana w bitcoinach). Aktualne opłaty prowizyjne dostępne są na stronie www.bitbond.com/pl/rates_and_fees.
 4. Roszczenia firmy Bitbond wobec użytkownika pozostają niezmienne bez względu na jakiekolwiek przerwy w dostawie usług internetowych lub zmiany w umowie (-ach) między pożyczkobiorcą (-cami) a pożyczkodawcą (-cami) (np. skargi, wypowiedzenia itp.)

V. Ochrona danych, rozwiązywanie umów i odpowiedzialność cywilna

§ 22 Ochrona danych

Przetwarzanie danych osobowych dostarczonych przez użytkownika przez Bitbond odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych zawartych w federalnej ustawie o ochronie danych (BDSG). Dane nie są przekazywane osobom trzecim ani przetwarzane przez nie bez wyraźnej zgody użytkowników tj. właścicieli tych danych. Przekazanie danych może nastąpić tylko po uprzednim upoważnieniu, zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych.

§ 23 Termin wypowiedzenia

 1. Okres obowiązywania umowy użytkowania wirtualnego rynku, zawartej na podstawie przedstawionych tu ogólnych warunków, jest bezterminowy i może zostać rozwiązany zarówno przez użytkownika jak i Bitbond z 14 dniowy okresem wypowiedzenia przed końcem miesiąca kalendarzowego.
 2. Odstąpienie od umowy musi być wysłane przez użytkownika na piśmie na adres: Bitbond GmbH, Lottumstraße 26, 10119 Berlin, bądź przesłane drogą mailową na: [email protected] Wypowiedzenie umowy z Bitbond powinno być stwierdzone pismem.
 3. Jeśli użytkownik jest pożyczkobiorcą, takie wypowiedzenie wejdzie w życie najwcześniej, gdy w wszystkie bitcoinowe należności, w tym odsetki, są w pełni spłacone.
 4. Jeżeli użytkownik jest pożyczkodawcą, wypowiedzenie wejdzie w życie najwcześniej, gdy pożyczki udzielone przez niego zostaną w pełni zrealizowane, co zawsze będzie miało miejsce po zakończeniu planowanego okresu spłaty pożyczki.
 5. W przypadku złożenia wypowiedzenia umowy Bitbond może wykluczyć użytkownika z możliwości zawierania nowych pożyczek Bitcoin, tak że korzystanie z serwisu ograniczone będzie tylko do zakończenia i realizacji aktywnych pożyczek.
 6. Prawo do wypowiedzenia umowy z ważnych przyczyn pozostaje niezmienne i zgodne z wcześniejszymi postanowieniami.
 7. Po rozwiązaniu umowy Bitbond zobowiązuje się do usunięcia danych przechowywanych u pośredników maklerskich do sześciu miesięcy po realizacji ostatniej pożyczki bitcoinowej.

§ 24 Ograniczona odpowiedzialność na wirtualnym rynku

 1. Firma Bitbond ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez użytkownika, powiązanych z firmą przedstawicieli prawnych, swoich pracowników i pełnomocników
  • spowodowane przez zaniedbanie lub oszustwo,
  • za działania narażające życie i zdrowie lub
  • wynikające z naruszenia obowiązku uregulowania spłaty i tym samym realizacji umowy ('kardynalny obowiązek').
 2. Bitbond ponosi również odpowiedzialność za wszelkie uchybienia po jego stronie, wynikające z naruszenia umowy gwarancyjnej czy uchybień w organizacji, w stosunku do użytkownika serwisu.
 3. W przypadkach innych niż określone w pkt. 1. i 2. firma Bitbond - niezależnie od podstaw prawnych – odpowiedzialności nie ponosi. W przypadku naruszenia podstawowych zobowiązań umowy roszczenie odszkodowawcze ograniczać się może tylko do szkody przewidywalnej.
 4. Postanowienia ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt pozostają niezmienne.

§ 25 Szczególne ograniczenie odpowiedzialności wobec pożyczkodawców

 1. Bitbond nie ponosi ryzyka za nie wywiązywanie się pożyczkobiorcy z regulowania spłaty pożyczki czy należnych odsetek.
 2. Bitbond nie oferuje doradztwa w kwestii pożyczek bitcoinowych. To czy i do jakiego stopnia użytkownik-pożyczkodawca zechce oferować umowy pożyczek bitcoinowych za pośrednictwem wirtualnego rynku jest decyzją, za którą użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność.
 3. Informacje dostępne na wirtualnym rynku dotyczące zdolności kredytowej pożyczkobiorców zostały pozyskane przez Bitbond od wiarygodnych oferentów, tj. agencji informacji kredytowej. Jednak firma Bitbond nie gwarantuje dokładności tych informacji. Rating zdolności kredytowej opiera się na wskazaniu prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania przez pożyczkobiorcę, jednak rzeczywiste jego postępowanie w okresie spłaty pożyczki bitcoinowej i odsetek z nią związanych może znacznie od niego odbiegać.
 4. Bitbond otrzymuje informacje o wysokości majątku i sytuacji finansowej bezpośrednio od pożyczkobiorcy i jest w stanie skontrolować te informacje jedynie w ograniczonym zakresie. Bitbond nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i prawidłowość danych pożyczkobiorcy przedłożonych pożyczkodawcy.

§ 26 Rekompensata ponoszona przez użytkownika

 1. Użytkownik ma obowiązek poniesienia wszelkich kosztów wobec firmy Bitbond, wynikających z niewłaściwego lub niezgodnego z prawem korzystania z wirtualnego rynku lub niewykonania przez użytkownika jego innych zobowiązań zawartych w umowie. Obejmuje to w szczególności obowiązek podania przez użytkownika dokładnych i prawdziwych danych podczas rejestracji.
 2. Użytkownik zwalnia Bitbond z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia wynikające z jego winy oraz z naruszenia przez niego obowiązków pożyczko-dawcy lub -biorcy. Użytkownik-pożyczkodawca zwalnia Bitbond szczególnie z konsekwencji wynikających z zatajania prawdy na wirtualnym rynku, którego jest aktywnym uczestnikiem.
 3. Użytkownik, we wszystkich przypadkach, pokrywa rekompensatę kosztów związanych z ochroną prawną (w tym koszty postępowania sądowego i adwokackiego) powiększonych o odsetki ustawowe. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie przekazać firmie Bitbond wszelkie informacje, całkowicie zgodne z prawdą, w przypadku roszczenia ze strony osób trzecich, konieczne do jego obrony i późniejszego dochodzenia jego własnych roszczeń. Dalsze roszczenia firmy Bitbond wobec użytkownika pozostają niezmienne.

VI. Inne postanowienia

§ 27 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze warunki użytkowania i stosunek prawny między użytkownikiem a Bitbond podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec. Wszelkie zmiany i / lub uzupełnienia niniejszych warunków korzystania z serwisu muszą być przedkładane na piśmie, by mogły być rozpatrzone. Zmiana tego postanowienia również podlega wymogowi formy pisemnej.
 2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie w tychże warunkach użytkowania okaże/stanie się bezskuteczne/nieważne, moc obowiązująca pozostałych postanowień pozostaje bez zmian. W celu dostosowywania warunków umowy Bitbond stara się zastępować nieskuteczne postanowienia bardziej adekwatnymi, które są najbliższe znaczeniowo i docelowo tym, które mają być unieważnione, w sposób najbardziej skuteczny pod względem prawnym. To samo dotyczy wszelkich luk prawnych.

VII. Informacje zgodne z § 312c BGB (kodeksu cywilnego) w związku z art. 246 § 1, 2 EGBGB jak również § 312g BGB

 1. Dostawcą wirtualnego rynku jest firma Bitbond GmbH, zarejestrowana w rejestrze handlowym sądu okręgowego Charlottenburg pod numerem HRB 146980 ('Bitbond').
 2. Podstawową działalnością Bitbond jest prowadzenie wirtualnego rynku internetowego/online ('rynek wirtualny') w celu pośredniczenia w zawieraniu umów kredytowych w walucie Bitcoin.
 3. Bitbond jest reprezentowany przez dyrektora zarządzającego, Pana Radoslava Albrechta.
 4. Firma Bitbond znajduje się pod następującym adresem: Lottumstraße 26, 10119 Berlin, Niemcy.
 5. Bitbond pośredniczy w udzielaniu pożyczek bitcoinowych na wirtualnym rynku. Przed rozpoczęciem działalności maklerskiej Bitbond zobowiązuje się do przedsięwzięcia niezbędnej, odpłatnej oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Pośredniczenie w umowach kredytowych Bitcoin dla indywidualnych użytkowników odbywa się po dokonaniu opłaty agencyjnej przez pożyczkobiorcę. Umowa o użytkowaniu wirtualnego rynku wchodzi w życie po potwierdzeniu rejestracji.
 6. Umowa o użytkowaniu serwisu obowiązuje bezterminowo i może zostać rozwiązana z okresem wypowiedzenia wynoszącym 14 dni przed końcem miesiąca kalendarzowego.
 7. Oceną zdolności kredytowej i lokowaniem pożyczek Bitcoin obciążeni są pożyczkobiorcy. Podstawy obliczania należności są dostępne na stronie: www.bitbond.com/pl/rates_and_fees.
 8. Konsumenci mogą odstąpić od umowy licencyjnej zawartej za pośrednictwem serwisu zgodnie z zasadami dotyczącymi odstąpienia od umowy zawartymi w warunkach użytkowania serwisu.
 9. Oryginalnym językiem umowy jest niemiecki.
 10. Bitbond wyraźnie stwierdza, że bitcoiny nie mają ustalonej/stałej wartości w euro lub innych walutach. Aktualna wartość lub cena bitcoinów podlega fluktuacjom, na które ani Bitbond, ani kontrahenci pożyczek bitcoinowych nie mają żadnego wpływu. Ponadto wszelkie dochody uzyskane z pożyczek bitcoinowych w przeszłości nie będą stanowić wskaźnika przyszłych dochodów.
 11. Bitbond uzależnia warunki umowy licencyjnej od prawa niemieckiego.
 12. Aktualne warunki użytkowania serwisu są dostępne w dowolnym momencie pod adresem www.bitbond.com.
 13. Przed złożeniem wniosku rejestracyjnego na platformie internetowej i przed przed złożeniem lub przyjęciem indywidualnych zamówień, dostępne są właściwe i skuteczne środki techniczne pozwalające drugiej stronie ustalić i poprawić błędy we wprowadzonych danych.

Masz Pytania?

Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania. Twój doradca chętnie Ci pomoże.

[email protected]
+49 30 5683 8191