DE EN ES
FR RO PL IT
☰ Menu

Bitbond - prowizje, opłaty i ogólne warunki

Ogólne warunki spłaty pożyczki

Oferujemy następujące warunki i możliwości spłaty pożyczki:

Kwoty pożyczki

Liczba pożyczek

Każdy pożyczkobiorca może mieć maksymalnie 1 pożyczkę bieżącą. Dotyczy to zarówno pożyczek obecnych na liście ("podczas finansowania") i pożyczek, które zostały już sfinansowane, ale jeszcze nie w pełni spłacone.

Aukcja

Aukcja trwa do 14 dni, a kończy się wcześniej, gdy sfinansowana jest pełna kwota pożyczki. Podczas aukcji pożyczkodawcy są związani swoimi ofertami licytacyjnymi.

Próg finansowania

Pożyczka jest uważana za sinansowaną i może być wypłaconą pożyczkobiorcy jeśli wnioskowana kwota finansowania osiągnięta jest w trakcie aukcji lub jeśli co najmniej 60% całkowitej kwoty zostało sfinansowane przed jej końcem.

Wcześniejsza spłata

Wszystkie pożyczki na platformie Bitbond mogą być spłacane wcześniej bez żadnych dodatkowych opłat i prowizji. Dotyczy to każdej pożyczki. Należy również pamiętać, że przedterminowe spłaty nie zmniejszają należnych odsetek i opłat.

Stopy procentowe

Stopy procentowe są ustalane w zależności od zdolności kredytowej pożyczkobiorcy, a więc zależą od ratingu (wyceny w oparciu o ryzyko). Ponadto okres pożyczki ma wpływ na wysokość stopy procentowej. Wszystkie spłaty i odsetki są przekazywane inwestorom proporcjonalnie do ich udziału w pożyczce.

Wszystkie stopy procentowe są podawane na zasadzie per annum / p.a. (na rok), tak by pożyczki były porównywalne. Podane stopy procentowe są nominalnymi stopami procentowymi. Oznacza to, że efektywna stopa procentowa może różnić się od przedstawionych odsetek nominalnych, w zależności od harmonogramu spłat. Wszystkie harmonogramy spłat są dostępne w sekcji "Inwestycje" w profilu użytkownika na stronie. Opłaty odsetkowe są zawsze obliczane na podstawie kapitału podstawowego z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

Prowizje i opłaty pożyczkobiorcy

Prowizja

Prowizja (opłata przygotowawcza) zostanie zatrzymana oraz odciągnięta od sfinansowanej kwoty pożyczki.

Odsetki za zwłokę

Jeżeli pożyczkobiorca nie wywiąże się ze spłaty pożyczki we wskazanym terminie płatności, musi zapłacić należną wartość w wysokości pięciu punktów procentowych powyżej kapitału podstawowego w skali roku.

Opłaty związane z zaległościami

W przypadku spóźnionej spłaty pożyczki, Bitbond ma prawo żądać zwrotu kosztów (w Bitcoin) w wysokości 1,00 EUR za przypomnienia listowe wysyłane pocztą. Za pierwszy list opłaty nie pobiera się. Pożyczkobiorca ma prawo udowodnić, że z powodu opóźnienia w przewalutowaniu nie poniesiono żadnych kosztów związanych z monitowaniem lub są one znacznie niższe niż stawki ryczałtowe. Zastrzega się dalszych roszczeń dotyczących takowych opóźnień.

Opłaty inwestora

Od każdej spłaconej przez pożyczkobiorcę raty (suma odsetek i kwoty głównej) pobierana jest prowizja stanowiąca opłatę za obsługę pożyczki. Prowizja uzależniona jest od okresu trwania pożyczki i wynosi odpowiednio

  • 1.1% kwoty raty w przypadku pożyczki na 6 tygodni
  • 1.4% kwoty raty w przypadku ppożyczki na 3 miesiące
  • 1.6% kwoty raty w przypadku pożyczki na 6 miesięcy
  • 2.2% kwoty raty w przypadku pożyczki na 12 miesięcy

Wysokość prowizji może ulec zmianie w szczególnych przypadkach.

Podatek

Wszystkie opłaty są zwolnione z podatku VAT zgodnie z ustawą §4 nr 8a UStG.

Data: Maj 2017 r.